Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Tầm nhìn: Mục tiêu trước mắt và lâu dài của Quảng Nguyên là cung cấp các sản phẩm có lợi cho sức khỏe cộng đồng. Xây dựng và phát triển một tổ chức có những đóng góp tích cực trách nhiệm xã hội, công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe cộng đồng và phát triển cân bằng, bền vững với môi trường tự nhiên luôn là định hướng chiến lược của Quảng Nguyên.

Sứ mệnh: Quảng Nguyên nỗ lực tối đa để hiện thực hóa ước vọng: vì một cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc. Chúng tôi không ngừng kế thừa, sáng tạo để cống hiến cho xã hội những sản phẩm có chất lượng tốt và hữu ích cho sức khỏe, qua đó từng bước nâng cao vị thế thương hiệu Quảng Nguyên.

Giá trị cốt lõi: Liên kết chuỗi giá trị bền vững cho cuộc sống
– Tạo ra giá trị vật chất có lợi ich thiết thực, tác dụng lâu bền
– Đúc kết giá trị khoa học mang hàm lượng chất xám cao
– Mở mang giá trị thương hiệu bởi sức lan tỏa mạnh mẽ